بایگانی بر اساس طبقه بندی Compost

Mushroom Compost | Author: Eng. Mohammadreza Mirzadeh

This Article will spin around the following important subjects: Mushroom compost raw materials specifications Phase one and two process Standardisation Documentation Traceability Work procedures Work safety Work ethics People’s culture Strong and appropriate communication Data centralisation Step towards achieving certificates such[...]

Composting| Author: Mr.Askari

  قارچها قادر به تولید مواد مورد نیاز خود از آب و دی اکسید کربن نیستند و از مواد آلی تغذیه می کنند . منبع غذایی مورد استفاده قارچ دکمه ای کمپوست نامیده می شود و پروسه ی تولید آن[...]